Halewynstichting is een cultureel georiënteerde organisatie met als doel mensen te ondersteunen bij specifieke aspecten van hun culturele (muzikale) ontwikkeling in een steeds veranderende samenlevingscontext, meer in het bijzonder op het vlak van diversiteit en multiculturaliteit. Het aanbod is relevant en toegankelijk voor personen met een uiteenlopende socio-economische achtergrond, geslacht en leeftijd, etniciteit, culturele voorgeschiedenis (al dan niet binnen één etniciteit), technisch/artistiek niveau,… .

In overeenstemming met haar missie en met de idealen verankerd bij haar oprichting, maakt Halewynstichting strategische en doelbewuste keuzes om mee te bouwen aan een samenleving die de intrinsieke waarde van individuen hoog houdt, in een sfeer van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Diversiteit wordt door Halewynstichting niet alleen gezien als een strategisch doel, maar ook als middel om een breed scala aan muziekvormen aan te boren: naast het klassieke repertoire ook etnische (volks-) muziek en tussenvormen. Voorkeuren voor en ervaringen met deze vormen worden erkend, aanvaard, geïntegreerd en opgevolgd, met het oog op het realiseren van de missie. Halewynstichting gaat ervan uit dat alle leden, deelnemers én coaches, zich hiervoor engageren. Verwacht wordt dat ze zich voortdurend inzetten om, binnen de activiteiten waaraan ze participeren, bij te dragen aan de inclusieve diversiteit in een steeds veranderende, steeds individualistischere samenleving.

Halewynstichting bevordert hiermee de ontwikkeling van een filantropische samenleving.

Halewynstichting onderschrijft dus diversiteit, stelt hierbij gelijkwaardigheid als waarde voorop en expliciteert dit in de praktijk bij al haar werkzaamheden. Halewynstichting hanteert hierbij een brede en inclusieve definitie van “diversiteit” die verder gaat dan een representatieve vertegenwoordiging geobjectiveerd aan de hand van cijfers en percentages. Diversiteit wordt dus breed én inclusief geïnterpreteerd (bv. met betrekking tot etnische/culturele/religieuze achtergrond, handicap, leeftijd, gender en genderidentiteit, seksuele geaardheid, socio-economische achtergrond,…) en bovendien niet beperkt tot representativiteit, maar als middel tot het verrijken van de culturele beleving, bv. op het gebied van etniciteit (volksmuziek), levensbeschouwing (profane vs. religieuze muziek), geografie (wereldmuziek), filosofie (beschouwingen met betrekking tot de invloed van filosofische stromingen in het muziekrepertoire).

Diversiteit en gelijkwaardigheid vereisen:

Diversiteit en gelijkwaardigheid leidt tot:

Halewynstichting stuurt voortdurend haar beleidsplan bij om mogelijke obstakels voor het realiseren van diversiteit en gelijkwaardigheid structureel weg te nemen. Het beleid houdt daarmee rekening bij  de procedures voor de werving en coaching van deelnemers uit diverse doelgroepen én bij procedures voor de werving van medewerkers en personeel. Speciale aandacht gaat uit naar ondervertegenwoordigde groepen.