Missie/visie
HALEWYNSTICHTING vzw stelt zich tot doel iedereen in de diverse samenleving – inclusieve diversiteit – de kans te geven actief muziek te spelen en te beleven, als een van de uitingsvormen van de menselijke cultuur. De primaire doelstelling hierbij is het vormen van mensen tot samenspelende muzikanten, waarbij we de praktijk van het samenspel en samenzang een centrale plaats geven. Het bespelen van meerdere instrumenten wordt eveneens gestimuleerd.
Ondanks de duidelijke keuze voor de cultureel vormende aanpak – veeleer dan de kunstopleiding – is het uitgangspunt wel dat het musiceren vernieuwend, creërend en authentiek is (bv. improvisatie in de pentatonische ruimte).
Vertrekpunt in het pedagogisch project is de vocaal/instrumentale praktijk van het samen musiceren en dit vanuit de verschillende elementen die ervoor zorgen dat muziek zich onderscheidt van geluid. Ritmische elementen brengen we aan via lichaamsinstrumenten (ritmisch spreken, handen, voeten,…) en het zogenaamde ‘kleine slagwerk’: houten- (claves, woodblocks), metalen- (triangels, bellen en bekkens) membranofonen (handtrommels, tamboerijnen). Met melodische elementen wordt kennisgemaakt aan de hand van intervallen, zaagdeuntje, prepentatoniek, pentatoniek, hexachord en diatoniek (solmisatie i.p.v. solfège). Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het gebruik van zowel de modale als tonale omgeving. Het samen musiceren wordt voorbereid vanuit de zgn. ritmiek, een specifieke vorm van lichamelijke opvoeding die zich toespitst op het lichamelijk reageren op klank, klankkleur en ritme en hierbij aandacht heeft voor leiden en geleid worden, imitatie en improvisatie.

Het samen musiceren ontwikkelt onder meer de non-verbale communicatie die tot verbinding leidt en dit draagt bij tot het optimaliseren van de samenleving (= het samen leven). Voorbeelden van deze non-verbale communicatie: het samen in een zelfde tempo starten zonder aftellen, het samen eindigen, het aangeven van ‘da capo’s’ en ‘coda’s’, van begin en einde van improvisaties,…

HALEWYNSTICHTING vzw neemt bij het realiseren van deze missie de drie rollen op met name een verbindende rol, een kritische rol en een laboratoriumrol.

Verbindende rol
HALEWYNSTICHTING vzw heeft gespecialiseerde kennis op het vlak van muziek, specifiek in het aanleren en begeleiden van ‘samen musiceren’. Het verbinden van individuen – tot een samenklinkend geheel – is dus een primaire doelstelling van alle activiteiten die HALEWYNSTICHTING vzw aanbiedt. Die activiteiten zijn bovendien gericht op álle vormen van muziek: kunstmuziek, experimentele muziek, volksmuziek, wereldmuziek,… We mikken doelbewust op het verbinden (bonding) van individuen met een diverse achtergrond, in alle betekenissen van ‘diversiteit’: leeftijd, geslacht, beperking, etnische en culturele achtergrond, socio-economische achtergrond en zelfs muzikale achtergrond (niveau, genre,…).
Verder beoogt HALEWYNSTICHTING vzw samen te werken met verschillende actoren binnen en buiten het segment van de muzische cultuurwerking (bridging) en sluit ze partnerschappen, zowel voor de inhoudelijke werking (co-creaties) als voor organisatorische aspecten, met name voor het bereiken van doelgroepen, het gebruik van infrastructuur,…

Laboratoriumrol
Van bij de oprichting van HALEWYNSTICHTING vzw is resoluut gekozen voor een alternatieve aanpak van de leermethoden: solmisatie (melodieleer) in plaats van solfège (notenleer). We gaan nu na in hoeverre een aanpassing van de gebruikte methoden (melodieleer) kan bijdragen tot de toepasbaarheid ervan en de relevantie in de huidige muziekhistorische context. De multiculturele samenleving brengt immers met zich mee dat etnische muziekvormen (melodieën), die nu tot het repertoire zouden moeten behoren, moeilijk tot niet benaderbaar zijn met het gebruikelijke instrumentarium en toonmateriaal. Ook voor de ritmische vorming – ritmiek – zullen we nagaan hoe die het best wordt aangepast om te beantwoorden aan de soms uiterst complexe ritmische figuren in de etnische muziek. De bridging naar dans zal hier ongetwijfeld een belangrijke bijdrage toe leveren.

Kritische rol
HALEWYNSTICHTING vzw stelt zich tot doel individuen te begeleiden in hun overgang van passief consument – de toehoorder – tot actieve uitvoerder – de samenspelende muzikant – en draagt daardoor bij aan de culturele emancipatie van de mens. We leggen hierbij de nadruk op muzikaliteit en authenticiteit, die voorrang krijgen op virtuositeit. Daarvoor ontwikkelen en gebruiken we leermethoden die drempelverlagend zijn.
HALEWYNSTICHTING vzw staat kritisch ten opzichte van de enge ‘niet-inclusieve’ benadering van het onderscheid tussen ‘klassieke muziek’ en ‘de rest’ en heeft aandacht voor alle vormen van muzikale expressie: kunstmuziek, experimentele muziek, volksmuziek, wereldmuziek,… De kritische reflectie is ook een onderdeel van de activiteiten zelf: op basis van reflectie over historisch versus huidig perspectief, geconsumeerde versus uitgevoerde muziek worden de deelnemers gestimuleerd om open te staan voor verschillende interpretaties en diverse genres.