Deze privacyverklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens en hoe deze door de Halewynstichting worden verzameld en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door de Halewynstichting op verschillende manieren verzameld; nl. via het inschrijvingsformulier, contactformulier of email.

Volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer, emailadres, voedingsvoorkeuren.

Deze persoonsgegevens worden door de Halewynstichting enkel verwerkt om de optimale dienstverlening verzekeren, met name:

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor marketing doeleinden, of doorgegeven worden aan derden, met uitzondering van:

Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u recht op toegang, inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht ten alle tijd uw toestemming intrekken omtrent het gebruik van uw gegevens voor de nieuwsbrief.

U kan dergelijke verzoeken richten tot het volgend adres: info@halewyn.com

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren.

De Halewynstichting onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken we gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voor meer informatie omtrent het beleid over het gebruik van cookies, kan u volgende website raadplegen: https://en.support.wordpress.com/cookies/